fbpx

KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

  • gallery

W DNIU 11 oraz 12  SIERPNIA 2020 r. W GODZINACH OD 9.00 – 14.00
BĘDĄ WYDAWANE ABSOLWENTOM ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI
ORAZ INFORMACJE O WYNIKACH.

 

1.     Po odbiór świadectwa/informacji o wynikach egzaminu :

– może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

– nie może przyjść osoba, która  przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

– Czekając na wejście do szkoły/sekretariatu absolwenci  zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.     Odbierający świadectwa dojrzałości  zobowiązani są:

– wchodzić do budynku szkoły pojedynczo,

– po wejściu do budynku odkazić ręce płynem dezynfekcyjnym,

– posiadać maseczkę i rękawiczki ochronne oraz długopis do podpisania odbioru świadectwa,

–  nie gromadzić się w obrębie szkoły i sekretariatu

– po odbiorze dokumentu opuścić budynek szkoły.

Absolwentów, którzy nie odbiorą świadectw w wyznaczonych terminach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły – tel. 18 441 84 18

3.     Termin poprawkowy
a)     Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:
– przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
– przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
– Absolwent,  w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa dyrektorowi szkoły  pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną.
4. Oświadczenie będzie można złożyć także w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres: dyrektor@ptz.edu.pl
Oświadczenie do pobrania…….
5. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym: 8 września 2020 r. (wtorek), godz.14.00