fbpx

Organizacja pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania z związku z COVID-19

Organizacja pracy Prywatnego Technikum Zawodowego w Nowym Sączu

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z COVID-19

Od dnia 25 marca br. , w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szkole będzie realizowane kształcenie na odległość, na następujących zasadach:

  1. W szkole zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym również dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych a także środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem a rodzicem, w szczególności drogą mailową.
  2. Materiały edukacyjne dla uczniów będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w podziale na klasy i przedmioty. Praca ucznia będzie podlegała ocenie. Oprócz zadań, ćwiczeń, materiały te będą  zawierały informacje na temat sposobu kontaktowania się ucznia z nauczycielem celem weryfikacji wiedzy, uzyskanych ocen, przekazania informacji zwrotnej na temat postępów  w nauce.
  3. Z sekretariatem szkoły można kontaktować się codziennie w godzinach 9:00 – 13:00, tel. 18 441 84 18 ale preferuje się drogę mailową: sekretariat@ptz.edu.pl. W sprawach pilnych z dyrektorem szkoły dyrektor@ptz.edu.pl lub wicedyrektorem zastepcadyrektora@ptz.edu.pl