fbpx

Wyniki MATURY

KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW – matura 2021 r.

Od dnia 5 lipca 2021 r.  w godzinach od  9.00 – 13.00 będą wydawane absolwentom świadectwa dojrzałości oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego.

 

1.Odbierający świadectwa dojrzałości  zobowiązani są:

– wchodzić do budynku szkoły pojedynczo,

– po wejściu do budynku odkazić ręce płynem dezynfekcyjnym,

– posiadać maseczkę i rękawiczki ochronne oraz długopis do podpisania odbioru świadectwa,

–  nie gromadzić się w obrębie szkoły i sekretariatu

– po odbiorze dokumentu opuścić budynek szkoły.

2.Termin poprawkowy

  1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony
  2. Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną.
  3. Oświadczenie będzie można złożyć także w formie elektronicznej, przesyłając skan podpisanego dokumentu na adres: dyrektor@ptz.edu.pl do dnia 12 lipca 2021 r.

Oświadczenie do pobrania tutaj…   (EM 2021 załącznik pdf)

  1. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym: 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz.9:00
  2. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej www.oke.krakow.pl nie później niż do 10 sierpnia 2021 r.